2017-10-24

კინგსის სასწავლო პროგრამის საოლიმპიადე აქტივობები ინგლისური ენის ოლიმპიადის პირველი ტურით - 29 ოქტომბერს იწყება!


ოლიმპიადაში მონაწილეობა შეუძლიათ კინგსის სასწავლო პროგრამაზე დარეგისტრირებულ  მე-2-დან მე-12 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებს.
ონლაინ საგანმანათლებლო პლატფორმაში სახლიდან გაუსვლელად ვარჯიშის შემდეგ, მოსწავლეებმა უნდა გადმოინაცვლონ საოლიმპიადე სივრცეში და სპეციალურად მათთვის მომზადებულ საინტერესო დავალებებს შეეჭიდონ!


გთავაზობთ ინგლისური ენის პირველი ტურის ტესტების მიმოხილვას თითოეული კლასის მიხედვით:

 


II კლასი

მეორე კლასის ტესტი 5 დავალებისგან შედგება, თითოეული მათგანი 10 საკითხს მოიცავს და  20 ქულიანია. თითოეულ საკითხს 2 სავარაუდო პასუხი აქვს. ჯამში, ტესტი 100 ქულით ფასდება.

 

პირველ დავალებაში მოცემულია სიმბოლოები და მოსწავლემ მათი შესაბამისი პატარა ასო უნდა აირჩიოს:
Find small letters (A or B):


  A. y        B. j 

 


მეორე დავალებაში მოსწავლემ უნდა აირჩიოს სწორი პასუხი ილუსტრაციის მიხედვით:
Choose the correct answer according to the picture (A or B)


It is a(n) _______.         A.  orange         B.  banana

 

 

მესამე დავალებაში მოსწავლემ უნდა დათვალოს თითოეულ სავარჯიშოში სურათების ოდენობა:
Count and circle the correct answer:


               A. two            B. three    

 


მეოთხე სავარჯიშო სიტყვების ინგლისურ თარგმანს მოითხოვს:
Match A or B with the Georgian translation
კეთილი    A.  kind        B. good    

 


მეხუთე დავალებაში კინგსელმა ილუსტრაციის მიხედვით შეკითხვას სწორად უნდა უპასუხოს:
Choose the right answer (A or B) and complete the sentence


        Is it a ball?            A. Yes, it is.        B. No, it isn’t.

 

 

III კლასი

 

მესამე კლასის ტესტი 5 დავალებისგან შედგება, თითოეული მათგანი 10 საკითხს მოიცავს და  20 ქულიანია. თითოეულ საკითხს 3 სავარაუდო პასუხი აქვს. ჯამში, ტესტი 100 ქულით ფასდება.

 

პირველ  დავალებაში მოსწავლემ სწორი პასუხი ილუსტრაციის მიხედვით უნდა შეარჩიოს:
Choose the correct answer according to the picture


  It is a(n) _______.         A.  orange         B.  banana        C. egg 

 


მეორე დავალებაში კინგსელმა სიტყვაში გამოტოვებული ასო უნდა იპოვოს:
Add one letter from A, B or C to make a word:
a    g _ rl        A. i         B. o        C. r

 


მესამე დავალება ეხება სიტყვების ინგლისურ თარგმანს:
Match A, B or C with the Georgian translation.
კეთილი ძაღლი        A. a kind dog      B. a good cat        C. a bad dog

 


მეოთხე  სავარჯიშოში კინგსელმა უნდა აირჩიოს „დიახ“ ან „არა“ სურათის მიხედვით:
Choose Yes or No according to the picture.


 
Temo  is  sleeping.          A. Yes        B. No

 

მეხუთე  დავალება წინადადების სწორი სიტყვით შერჩევას მოითხოვს:
Choose the correct answer.
My aunt is _____ doctor.         A. a          B. an              C. _

 

 

IV კლასი

 

მეოთხე კლასის ტესტი 5 დავალებისგან შედგება, თითოეული მათგანი 10 საკითხს მოიცავს და  20 ქულიანია. ჯამში, ტესტი 100 ქულით ფასდება.

 

პირველ დავალებაში, მოსწავლემ უნდა შეაფასოს მოცემული წინადადება შეესაბამება თუ არა ილუსტრაციას:
Look at the picture. Write 'Yes' or 'No'. If there is not enough information to answer Yes or No choose 'No information'


 
Animals are playing cards.               A.  Yes                  B. No               C. No information

 


მეორე დავალება წინადადებების შევსებას ეხება:
Complete the sentences with the correct word:
Mrs. Jones has two children: a son and a _____  .    
A. daughter                                   B. wife                                 C. sister

 

მესამე სავარჯიშო კინგსელს საათის ცნობას სთხოვს:
Look at the clock. Choose the correct answer A, B or C.


  It is _____ .           A. half past six    B. half past seven      C. half past eight

 


მეოთხე დავალება სიტყვების თარგანს ეხება:
Match A, B or  C with the Georgian translation.
მწვანე ხე                          A. a brown tree             B. a big tree        C. a green tree

 


მეხუთე  სავარჯიშოში კინგსელმა წინადადება სწორი სიტყვით უნდა შეავსოს:
Choose the correct answer.
There _____ two chairs in the room.          A. are        B. is        C. am

 

 

V კლასი

 

მეხუთე კლასის ტესტი 5 დავალებისგან შედგება, თითოეული მათგანი 10 საკითხს მოიცავს და  20 ქულიანია. ჯამში, ტესტი 100 ქულით ფასდება.

 

 

პირველ დავალებაში, მოსწავლემ უნდა შეაფასოს მოცემული წინადადება შეესაბამება თუ არა ილუსტრაციას:
Look at the picture. Write 'Yes' or 'No'. If there is not enough information to answer Yes or No choose 'No information'


 
Animals are playing cards.               A.  Yes                  B. No               C. No information

 

 

მეორე სავარჯიშო სიტყვებსა და მათ მნიშვნელობებს ეხება:
Guess the meaning of the word according to the description.
_____ is a person who helps sick people. 
A. Doctor                     B. Teacher                     C. Policeman

 

 

მესამე დავალებაში მოსწავლემ ჩამოთვლილთაგან ზედმეტი სიტყვა უნდა იპოვოს:
Choose the odd one A, B or C.
A. parrot                            B. tiger             C. lion

 

 

მეოთხე დავალება წინადადებების შევსებას ეხება:
Complete the sentences with the correct word:
Mrs. Jones has two children: a son and a _____ .  
A. daughter                     B. wife                           C. sister

 

 

მეხუთე სავარჯიშოში მოსწავლემ წინადადების შესავსებად სწორი სიტყვა უნდა შეარჩიოს:
Choose the correct answer.
Those _____ are expensive.
A. book                            B. books                    C. a book

 

 

VI კლასი

 

მეექვსე კლასის ტესტი 5 დავალებისგან შედგება, თითოეული მათგანი 10 საკითხს მოიცავს და  20 ქულიანია. ჯამში, ტესტი 100 ქულით ფასდება.

 

პირველი დავალება ტექსტის გააზრებას გულისხმობს:
Read the text. Are sentences 'Right' (A) or 'Wrong' (B)? If there is not enough information to answer 'Right' (A) or 'Wrong' (B), choose 'Doesn't say' (C).
He has three children.
        A. Right    B. Wrong    C. Doesn't say

 

 

მეორე სავარჯიშოში მოსწავლემ ერთმანეთს სიტყვა და მისი მნიშვნელობა უნდა შეუსაბამოს:
Guess the meaning of the word according to the description.
_____ is a place where you take your car to fill it up with petrol.
A. Garage    B. Garden    C. Club

 

 

მესამე დავალება კინგსელს ზედსართავი სახელისა და არსებითი სახელის შესაბამებას სთხოვს:
Choose the best noun to go with each adjective.
an interesting                          A. foot        B. water    C. TV programme

 

 

მეოთხე   სავარჯიშო სიტყვებს და მათ დაბოლოებებს ეხება:
Choose the correct ending.
teach                                                     A. ian        B. ant         C. er

 

 

მეხუთე დავალება წინადადების შევსებას გულისხმობს:
Choose the correct answer.
This is the photo _____ my family.
A. out                      B. in            C. of

 

 

VII კლასი

 

მეშვიდე კლასის ტესტი 5 დავალებისგან შედგება, თითოეული მათგანი 10 საკითხს მოიცავს და  20 ქულიანია. ჯამში, ტესტი 100 ქულით ფასდება.

 

 

პირველი დავალება ტექსტის გააზრებას გულისხმობს:
Read the text. Are sentences 'Right' (A) or 'Wrong' (B)? If there is not enough information to answer 'Right' (A) or 'Wrong' (B), choose 'Doesn't say' (C).
Ana is a young swimmer.
A. Right    B. Wrong    C. Doesn't say

 

 

მეორე სავარჯიშო წინადადებების შევსებას ეხება:
Choose the best word to fill in spaces.
Canada Geese are _____ blue and white birds.
A. high           B. large        C. few

 

 

მესამე დავალებაში კინგსელმა ზედსართავი და არსებითი სახელები უნდა შეუსაბამოს:
Choose the best noun to go with each adjective.
an interesting                              A. foot        B. water           C. story

 

 

მეოთხე  სავარჯიშო სიტყვებს და მათ დაბოლოებებს ეხება:
Choose the correct ending.
manag                                 A. ian                     B. ant                 C. er

 

 

მეხუთე  დავალებაში მოსწავლემ წინადადება სწორი სიტყვით უნდა შეავსოს:
Choose the correct answer.
Take _____ bags into the kitchen, please.
A. this                           B. these                         C. that

 

 

 

VIII კლასი

 

 

მერვე კლასის ტესტი 5 დავალებისგან შედგება, თითოეული მათგანი 10 საკითხს მოიცავს და  20 ქულიანია. ჯამში, ტესტი 100 ქულით ფასდება.

 

პირველი დავალება ტექსტის გააზრებას გულისხმობს:
Read the text. Are sentences 'Right' (A) or 'Wrong' (B)? If there is not enough information to answer 'Right' (A) or 'Wrong' (B), choose 'Doesn't say' (C).
In 1904 the Olympic Games took place in St. Louis.
A. Right                           B. Wrong                        C. Doesn't say

 

 

მეორე სავარჯიშოში მოსწავლემ სიტყვა მისი განმარტების მიხედვით უნდა იპოვოს:
Guess the meaning of the word according to the description.
_____ is a place where you take your car to fill it up with petrol.
A. Garage                            B. Garden                            C. Club

 

 

მესამე დავალებაში კინგსელმა წინადადებები უნდა შეავსოს:
Choose the best word to fill in spaces. (20 points)
A magazine Children's Voice _____ in 2000. It is written by children.  
A. called                             B. used                   C. began

 

 

მეოთხე  სავარჯიშო სიტყვებს და მათ დაბოლოებებს ეხება:
Choose the correct ending.
clean                       A. ian        B. ant         C. er

 

 

მეხუთე  დავალებაში მოსწავლემ წინადადება სწორი სიტყვით უნდა შეავსოს:
Choose the correct answer.
That's my dictionary. Can I have _____ back?
A. it                            B. his                         C. them

 

 

 

IX კლასი

 

მეცხრე კლასის ტესტი 5 დავალებისგან შედგება, თითოეული მათგანი 10 საკითხს მოიცავს და  20 ქულიანია. ჯამში, ტესტი 100 ქულით ფასდება.

პირველი დავალება ტექსტის გააზრებას გულისხმობს:
Read the text. Are sentences 'Right' (A) or 'Wrong' (B)? If there is not enough information to answer 'Right' (A) or 'Wrong' (B), choose 'Doesn't say' (C).
Corfu is in the Ionian Sea.
A. Right                             B. Wrong                           C. Doesn't say

 

 

მეორე სავარჯიშოში მოსწავლემ სიტყვა მისი განმარტების მიხედვით უნდა იპოვოს:
Guess the meaning of the word according to the description.
_____ is a place where you take your car to fill it up with petrol.
A. Garage                            B. Garden                            C. Club

 

 


მესამე დავალება წინადადებების შევსებას გულისხმობს:
Choose the best word to fill in spaces.
Honey is a _____ product.  
A. clean                             B. true                    C. natural

 

 


მეოთხე  სავარჯიშო სიტყვებს და მათ დაბოლოებებს ეხება:
Choose the correct ending.
plumb                                    A. er        B. or         C. ist

 

 


მეხუთე  დავალებაში მოსწავლემ წინადადება სწორი სიტყვით უნდა შეავსოს:
Choose the correct answer.
Nana is married _____ Lasha.
A. out                      B. on                      C. to

 

 

 

X კლასი

 

მეათე კლასის ტესტი 5 დავალებისგან შედგება, თითოეული მათგანი 10 საკითხს მოიცავს და  20 ქულიანია. ჯამში, ტესტი 100 ქულით ფასდება.

 

 

პირველი დავალება ტექსტის გააზრებას გულისხმობს:
Read the text. Are sentences 'Right' (A) or 'Wrong' (B)? If there is not enough information to answer 'Right' (A) or 'Wrong' (B), choose 'Doesn't say' (C).
Enigmatology is the study of puzzles. 
A. Right                            B. Wrong                            C. Doesn't say

 

 

მეორე სავარჯიშოში მოსწავლემ სიტყვა მისი განმარტების მიხედვით უნდა იპოვოს:
Guess the meaning of the word according to the description.
_____ is a place where you take your car to fill it up with petrol.
A. Garage                      B. Garden                             C. Club

 

 

მესამე დავალება წინადადებების შევსებას გულისხმობს:
Choose the best word to fill in spaces.
Knife throwing is a breathtaking circus act, which is _____ for both the thrower and the assistant.  
A. anxious                             B. worried                                    C. stressful

 

 

მეოთხე  სავარჯიშო სიტყვებს და მათ დაბოლოებებს ეხება:
Choose the correct ending.
inspect                                A. or        B. er         C. ist

 

 

მეხუთე  დავალებაში მოსწავლემ წინადადება სწორი სიტყვით უნდა შეავსოს:
Choose the correct answer.
Yesterday afternoon it was raining when I _____ home. 
A. got                          B. have got                            C. would get

 

 

XI კლასი

 

მეთერთმეტე კლასის ტესტი 5 დავალებისგან შედგება, თითოეული მათგანი 10 საკითხს მოიცავს და  20 ქულიანია. ჯამში, ტესტი 100 ქულით ფასდება.

 

 

პირველი დავალება ტექსტის გააზრებას გულისხმობს:
Read the text. Are sentences 'Right' (A) or 'Wrong' (B)? If there is not enough information to answer 'Right' (A) or 'Wrong' (B), choose 'Doesn't say' (C).
Oklahoma is the state in the US. 
A. Right    B. Wrong    C. Doesn't say

 

 

მეორე სავარჯიშოში მოსწავლემ სიტყვა მისი განმარტების მიხედვით უნდა იპოვოს:
Guess the meaning of the word according to the description.
_____: a feeling of deep admiration for someone or something.
A. respect    B. sickness    C. fatigue

 

 

მესამე დავალება წინადადებების შევსებას გულისხმობს:
Choose the best word to fill in spaces.
Nowadays you may easily get _____ up wasting time looking for parking space.  
A. tired        B. irritated                   C. fed

 

 

მეოთხე  სავარჯიშო სიტყვებს და მათ დაბოლოებებს ეხება:
Choose the correct ending.
music        A. er        B. or        C.ian

 

 

მეხუთე  დავალებაში მოსწავლემ წინადადება სწორი სიტყვით უნდა შეავსოს:
Choose the correct answer.
Cindy bought new shoes. The red ones are _____ . 
A. her                    B. she's            C. hers

 

 

XII კლასი

 

მეთორმეტე კლასის ტესტი 5 დავალებისგან შედგება, თითოეული მათგანი 10 საკითხს მოიცავს და  20 ქულიანია. ჯამში, ტესტი 100 ქულით ფასდება.

 

 

პირველი დავალება ტექსტის გააზრებას გულისხმობს:
Read the text. Are sentences 'Right' (A) or 'Wrong' (B)? If there is not enough information to answer 'Right' (A) or 'Wrong' (B), choose 'Doesn't say' (C).
Brain development and music are connected.
A. Right    B. Wrong    C. Doesn't say


 

 

მეორე სავარჯიშოში მოსწავლემ სიტყვა მისი განმარტების მიხედვით უნდა იპოვოს:
 Guess the meaning of the word according to the description.
_____: a feeling of deep admiration for someone or something.
A. respect    B. sickness    C. fatigue

 

 

მესამე დავალება წინადადებების შევსებას გულისხმობს:
Choose the best word to fill in spaces.
Nowadays the mass _____ are our main source of information.  
A. news        B. means         C. media

 

 

მეოთხე  სავარჯიშო სიტყვებს და მათ დაბოლოებებს ეხება:
Choose the correct ending.
music                        A. er        B. or        C.ian

 

 

მეხუთე  დავალებაში მოსწავლემ წინადადება სწორი სიტყვით უნდა შეავსოს:
Choose the correct answer.
Most of the sports articles are _____ .
A. there's        B. their            C. theirs