წიგნები

კინგსმა 2017 წლის შემოდგომის სეზონზე გამოსცა მათემატიკის
სახელმძღვანელო II, III, IV, IV და VI კლასელი მოსწავლეებისთვის.
კინგსის მათემატიკის წიგნის უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ თითოეულ
მათემატიკურ ამოცანას გარდა პასუხისა, თან ახლავს ამოხსნის უმარტივესი და
საინტერესო ხერხები.
ამოცანები კი ნელ-ნელა რთულდება და დაყოფილია სამ კატეგორიად: მარტივ, რთულ და
საშუალოდ.
კინგსის ხუთივე სახელმძღვანელოს აქვს 2 ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება:
პირველი - ლოგიკის მიმართულება, რომელიც მოსწავლის აზროვნების განვითარებას
უწყობს ხელს; მეორე - საოლიმპიადე მიმართულება, რომელიც მოსწავლეს საშუალებას
აძლევს, კინგსის ოლიმპიადაზე უკეთეს შედეგს მიაღწიოს და მიიღოს უფრო მეტი
გამოცდილება.
კინგსის მათემატიკის სახელმძღვანელოს მიზანია მოსწავლის მათემატიკური ცოდნის
გაზრდა, ლოგიკური აზროვნების განვითარება და სკოლის მასალის უკეთ ათვისება.