მათემატიკა

კურსი მოსწავლეს დაეხმარება: 

- ანალიტიკურად იფიქროს სამყაროზე და ლოგიკურად იმსჯელოს სხვადასხვა თემაზე.

- განივითაროს კრიტიკული აზროვნების უნარი.

- აითვისოს სხვა საგნები უკეთ და გააზრებულად.

- კრეატიულად გადაჭრას სხვასხვა ყოველდღიური პრობლემა


კურსში ინტეგრირებულია სასკოლო კურიკულუმი, თუმცა სწავლება არასტანდარტულია, რაც გულისხმობს მინიმალურ საშინაო დავალებას, ბევრ ჯგუფურ აქტივობას, საინტერესო ტესტბანკს და თამაშ-თამაშით საკითხების შესწავლას.

კურსისთვის შერჩეულები არიან დარგის საუკეთესო სპეციალისტები, რომლებიც იქნებიან მოსწავლეების მეგობრებიც, გაიზიარებენ მათ ენთუზიაზმსა და კრეატიულობას.

კლასები: II, III, IV, V, VI
გაკვთილის ხანგრძლივობა: კვირაში 2-ჯერ. თითო გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1,5 საათი.
ჩატარების ფორმატი:
Online (90 ლარი 1 თვე)
ფიზიკურ სივრცეში (130 ლარი 1 თვე)