წესდება

ზოგადი დებულებები

1.1 წინამდებარე დოკუმენტი განსაზღვრავს შპს „კინგსი საქართველოს“ (შემდგომში „კინგსის“) ოლიმპიადების ჩატარების წესსა და პირობებს, აგრეთვე ოლიმპიადების მეთოდოლოგიური და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის საკითხებს.

ზოგადი დებულებები

2.1 ოლიმპიადის მიზნებია:

ა) სასწავლო პროცესის სტიმულირება – სრულყოფა, სწავლისადმი ინტერესების გაღვივება;

ბ) სამართლიანი, ობიექტური და გამჭვირვალე შეფასების სისტემის გამოყენებით ნიჭიერი მოსწავლეების გამოვლენა და წახალისება;

გ) მოსწავლეებმა სწავლის საწყის ეტაპზევე თვალნათლივ დაინახონ საკუთარი შრომისა და მონდომების შედეგი.

დ) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიმდინარე რეფორმის ხელშეწყობა.


2.2 ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად კინგსი უზრუნველყოფს:

ა) ტესტის შეფასების ობიექტური და უნიფიცირებული მეთოდების შემუშავებას;

ბ) ტესტირების ადმინისტრირებას;

გ) შედეგების მეთოდოლოგიურ და პროგრამულ გასწორებას.

დ) თითოეული მონაწილისთვის პერსონალური უკუკავშირის მიწოდებას.


ოლიმპიადების ჩატარების სტრუქტურა

3.1 „კინგსი“ ორგანიზებას უწევს სამ საგნობრივ ოლიმპიადას: ინგლისურ ენაში, ქართულ ენასა და მათემატიკაში სასწავლო წელიწადში ორჯერ: გაზაფხულისა და შემოდგომის სემესტრებში. ასევე, “კინგსი” აორგანიზებს სხვადასხვა ზოგადსაგანმანათლებლო ოლიმპიადას პროექტების ფარგლებში, რომელთა შესახებაც ინფორმაცია ქვეყნდება ვებ-გვერდზე www.kings.ge, პროექტთან ერთად.

3.2 თითოეული საგნობრივი ოლიმპიადა ტარდება ორ ტურად: I ტური და II ტური - ფინალი. (გამარჯვებულის გამოვლენის დროს შესაძლოა საჭირო გახდეს სუპერფინალის ჩატარება, წინამდებარე წესდების მე-8 მუხლის შესაბამისად)

3.3 თითოეული საგნობრივი ოლიმპიადის (ინგლისური ენა, ქართული ენა, მათემატიკა) ტესტირების ხანგრძლივობაა 1 საათი.

3.4 ოლიმპიადის ჩატარების განრიგი (საკლასო კატეგორიების მიხედვით) ქვეყნდება ოლიმპიადის ჩატარებამდე 1 კვირის განმავლობაში, ვებ-გვერდზე www.kings.ge


რეგისტრაცია და ოლიმპიადაში მონაწილეობა

4.1 ოლიმპიადა ტარდება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X და XI-XII (მე-11 და მე-12 კლასელები გაერთიანებულნი არიან ერთ საკლასო კატეგორიაში) კლასის მოსწავლეთათვის.

4.2 მათემატიკის ოლიმპიადაზე, მათემატიკური ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199-ე საჯარო სკოლა “კომაროვი”, თბილისის ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის N42-ე საჯარო სკოლა, ქუთაისის ანდრია რაზმაძის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის N41-ე საჯარო სკოლა (გარდა მესამე კლასიდან მეექსვე კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისა)) მოსწავლეებს მხოლოდ კონკურსგარეშე მონაწილეობის უფლება აქვთ. აღნიშნული პუნქტი არ მოქმედებს მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის. საერთაშორისო ოლიმპიადის მიზანი არის მათემატიკური განხრით ყველაზე ძლიერი მოსწავლეების შერჩევა და მათი წარდგენა საზღვრებს გარეთ საქართველოს სახელით. შესაბამისად, ამ კონკურსში ფიზიკა-მათემატიკური სკოლებიც არიან ჩართულები.

4.3 ოლიმპიადაში მონაწილეობის მისაღებად, მოსწავლემ უნდა გაიაროს სპეციალური ონლაინ რეგისტრაცია კინგსის ვებ-გვერდზე: www.kings.ge;

4.4 ამ მუხლის 4.3. პუნქტით გათვალისწინებული რეგისტრაცია მიმდინარეობს წინასწარ დაანონსებულ ვადებში.

4.5 რეგისტრაციის შედეგად იქმნება მონაწილის პირადი პროფილი და მოსწავლეს ენიჭება უნიკალური ექვსნიშნა კოდი, რომლის მითითებაც აუცილებელია როგორც ოლიმპიადებზე, ისე 4.7. პუნქტით გათვალისწინებული გადასახადის გადახდისას.

4.6 სამივე საგნობრივი ოლიმპიადის (ქართული ენა, ინგლისური ენა, მათემატიკა) პირველ ტურში მონაწილეობა უფასოა;

4.7 სამივე საგნობრივი ოლიმპიადის ( ქართული ენა, ინგლისური ენა, მათემატიკა) მეორე ტურში მონაწილეობა ფასიანია და თითოეული მათგანის საფასური შეადგენს 20 ლარს;

4.8 ამ მუხლის 4.6. პუნქტში მითითებული საფასურის გადახდა წარმოებს ოლიმპიადის მეორე ტურამდე, შემდეგი საშუალებებით: სწრაფი გადახდის აპარატის მეშვეობით (სხვადასხვა/განათლება - კინგსი), საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვით, ონლაინ გადახდით (ყველა შემთხვევაში უნდა მიეთითოს მონაწილის უნიკალური ექვსნიშნა კოდი)


ოლიმპიადის ტურების ჩატარების ფორმა

5.1 ოლიმპიადა ტარდება ტესტირების მეშვეობით, რომელთა კონფიდენციალურობა დაცულია ოლიმპიადის დაწყებამდე

5.2 ოლიმპიადის ყოველ ტურზე თითოეული მონაწილის ტესტური ნაშრომი დაშიფრულია ინდივიდუალური სისტემით, რაც უზრუნველყოფს ოლიმპიადის მონაწილის კონფიდენციალურობას

5.3 ტესტირება, ოლიმპიადის ტურების შესაბამისად, ქალაქებში ტარდება თითოეული საკლასო კატეგორიისთვის ერთდროულად (მაგ. მთელ საქართველოში ყველა მეორე კლასელს ერთდროულად და სხვ.)

5.4 თიოეული ტურის ტესტირების შედეგები ქვეყნდება ოლიმპიადიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

5.5 ოლიმპიადის მეორე ტურში მონაწილეობის მისაღებად, საჭიროა მონაწილემ გადალახოს პირველ ტურში დაწესებული ქულათა ბარიერი, რომლის შესახებ ინფორმაცია მითითებულია ტესტის თავფურცელზე.