ინფორმატიკის ოლიმპიადის ტესტების ნიმუშები

გამოქვეყნდა ინფორმატიკის ოლიმპიადის ტესტების ნიმუშები 

იხილეთ ნიმუშები და გაეცანით საოლიმპიადე ტესტის სტრუქტურას: 


III-IV კლასი
V-VI კლასი
VII-VIII კლასი
IX-XII კლასი


#ინფორმატიკისოლიმპიადა

#KINGS  #GITA